Blog

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອັກສອນພາສາລາວ ວ່າ ສວສຊ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາການ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ, ມີຖານະເທົ່າກັບກະຊວງ. ສວສຊ ມີພາລະບົດບາດຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີການເມືອງ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນເສນາທິການຊ່ວຍສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານໃນການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ; ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານທິດສະດີ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສົມທົບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ...

ຫ້ອງການສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອັກສອນພາສາລາວວ່າ: “ ຫກ ”. ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ; ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາ ໃນ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິຫານ​ວຽກງານ​ທົ່ວ​ໄປ, ເປັນໃຈກາງ​ປະສານ​ກັບ​ການ​ຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ, ພາຍ​ນອກ ແລະ ເຮັດບົດບາດບໍລິການຮັບໃຊ້ ທົ່ວ ສວສຊ. ໜ້າທີ່​ - ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍການນຳ (ຄະນະພັກ - ຄະນະນຳ) ສະຖາບັນວິທະຍາ      ສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ; ຊ່ວຍການອຳນວຍ         ...

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳ ໃສ່ອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ສຄວ ຊື່ທີ່ຂຽນຕາມພາສາອັງກິດ: Institute of Cultural Research ເປັນອົງການວິຊາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນວຽກວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ມີຖານະທຽບເທົ່າຂັ້ນກົມສັງກັດຢູ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດມີພາລະບົດບາດ: - ເກັບກຳ, ຮີບໂຮມຂໍ້ມູນດ້ານຕ່າງໆທາງວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ວັນນະ ຄະດີ, ດົນຕີ, ສິລະປະດ້ານຕ່າງໆ, ພູມປັນຍາການທຳສ້າງຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ ໃຊ້ເຂົ້າໃນ: ການຄົ້ນຄວ້າ, ຮັກສາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ...

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດຂຽນຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນລາວວ່າ: ”ສຄປ” ແມ່ນອົງການດ້ານວິຊາການທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ, ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບກົມ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ, ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວພັນກັບປະຫວັດສາດໃນດ້ານຕ່າງໆ ແນໃສ່ເພື່ອຊີ້ແຈງຄວາມເປັນມາທາງປະຫວັດສາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໃຫ້ ການປຶກ ສາຕໍ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນການຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງປະຫວັດສາດຂອງຕົນ. ໜ້າທີ່ - ສຶກສາ ອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ມະຕິຄຳສັ່ງ, ແນວທາງ,...

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມສາດມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: “ສຄສ” ມີຊື່ເປັນພາສາ ອັງກິດວ່າ: “Institute For Sociological Research” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງມີຖານະທຽບເທົ່າກົມຂອງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ກະຊວງ ແລະ ນອນຢູ່ໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າຊົນເຜົ່າ, ຄວາມເຊື່ອ-ສາສະໜາ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມລາວ. ສົມທົບລະຫວ່າງ ການຄົ້ນຄວ້າກັບການສອນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ...

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການເມືອງວິທະຍາ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: ສຄມ, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ວິຊາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການເມືອງ, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງສະຖາບັນວິທະ ຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການເມືອງວິທະຍາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມ ໃນຂົງເຂດ ປັດຊະຍາ, ການເມືອງ, ລັດ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ; ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພື້ນຖານອ້າງອີງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຮັບໃຊ້ການບູລະນະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ...

ສະຖາບັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວາລະສານວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອັກສອນລາວວ່າ : ສຂວ (ຊື່ເອີ້ນພາສາອັງກິດ Institute of Information and Social Sciences Journal ຂຽນຫຍໍ້IISSJ) ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ມີຖານະທຽມເທົ່າກັບກົມຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງ ການທຽບເທົ່າຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ; ມີບົດບາດຄົ້ນຄວ້າ,...

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍຕົວອັກສອນພາສາລາວ: ຫຄວ, ຂຽນດ້ວຍ ພາສາອັງກິດຄື: Department of Academic Management ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະ ກອບກົງຈັກ ຂອງ ສວສຊ ແລະ ມີຖານະ ເທົ່າກັບກົມຂອງກະຊວງ. ຫຄວ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ປະທານ ສວສຊ ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດສັງຄົມ ແລະ ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ສະພາວິທະ ຍາສາດລະດັບ...

ເນືອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນຄົບຮອບ 105 ປີ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຖະກະຖາ ເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ແມ່ຍິງສາກົນຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2015 ຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດປະຖະກະຖາຂອງ ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ຫ້ອງການ ອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກຳມະບານ,...

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ, ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2015 ຄະນະນຳສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ນຳໂດຍທ່ານ ດຣ ຄຳພອນ ບຸນນະດີ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ຮອງປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ຫ້ອງການ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມະລາ ຢູ່ທີອານຸສາວະລີນັກຮົບນິລະນາມ ແລະ ວາງກະຕ່າດອກໄມ້ຢູ່ທີ ຫໍພິພິທະພັນ...